Käyttöehdot

ILMOITUS

Avaamalla Esa Digital Oy:n World Wide Web-sivun www.esadigital.fi käyttäjä sitoutuu noudattamaan jäljempänä esitettyjä ehtoja. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja kokonaisuudessaan, ei käyttäjällä ole oikeutta avata sivuja.
 

ESA DIGITAL OY:N VERKKOPALVELUN KÄYTTÖEHDOT

1. Yleistä

Esa Digital Oy:n julkaisema verkkopalvelu (jäljempänä myös "Palvelu") sijaitsee osoitteessa www.esadigital.fi. Verkkopalvelun julkaisemisessa voidaan käyttää myös muita verkkotunnuksia (domain) Esa Digital Oy:n valinnan mukaan. Avaamalla esadigital.fi -verkkopalvelun, asiakas sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja.

Verkkopalvelun käyttäjällä on oikeus käyttää jäljempänä käyttöehtojen kohdassa 3. "Oikeudet" määritellyin ehdoin verkkopalvelussa tai sen osassa kulloinkin olevia kirjoituksia, kuvia, grafiikkaa ja ilmoituksia. Verkkopalvelun sisällöllinen ja toimituksellinen vastuu on Esa Digitalilla.

Palvelu toimitetaan sitoumuksetta. Palvelu vastaa verkkopalvelun sisällön lainmukaisuudesta ja pyrkii mahdollisimman korkeatasoiseen palveluun, mutta ei miltään osin takaa verkkopalvelun tai sen osien oikeellisuutta, täsmällisyyttä, luotettavuutta tai palvelun toimintavarmuutta. Julkaisija ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Palvelulla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia verkkopalvelusta tai lopettaa verkkopalvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan. Esa Digital Oy:llä on oikeus perustellusta syystä lopettaa verkkopalvelun tarjoaminen asiakkaille osittain tai kokonaan.

2. Ohjelmat ja tietoliikenneyhteydet

Verkkopalvelun käyttö edellyttää selainta ja yhteyden muodostamiseen tarvittavia tietoliikenneohjelmia sekä asianmukaisia tietoliikenneyhteyksiä, joista aiheutuvat kustannukset maksaa käyttäjä.

Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa, ellei tietyn palvelun osalta ilmoiteta muuta käyttöaikaa. Palvelu ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takuita palvelun toiminnasta tai piirteistä eikä takaa, että palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi.

Esa Digital Oy tai sen lisenssinantajat eivät missään olosuhteissa vastaa mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat käytettävälle tietokonejärjestelmälle tai siinä oleville tiedoille mukaan lukien tietoturvallisuusriskit (virukset, tietovarkaudet yms.).

3. Oikeudet

Verkkopalvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Verkkopalvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat Esa Digital Oy:llä tai muilla verkkopalveluun tietoa tuottavilla tiedontuottajilla. Esa Digital Oy pidättää itsellään kaikki oikeudet verkkopalvelun sivujen sisältöön, ellei toisin sivuilla ole mainittu. Palvelu ei ota vastuuta niiden sivujen sisällöstä, joihin Palvelun sivuilta on linkkiyhteys ja jotka on tehty tai julkaistu jonkun muun kuin Palvelun toimesta. Ohjelmien oikeudet ovat lisenssinhaltijoilla. Palvelun sisällön tai sisällön osan saattaminen yleisön saataviin levittämällä, esittämällä tai näyttämällä julkisesti tai varastointi tai kappaleiden valmistaminen sisällöstä tai sen osasta ilman Esa Digital Oy:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta on kielletty. Käyttäjällä ei ole oikeutta verkkopalveluun tai sen osan julkaisemiseen tai edelleen luovuttamiseen. Kielto koskee sekä vastikkeellisia että vastikkeettomia luovutuksia sekä tilanteita, joissa verkkopalvelu saatetaan kolmansien saataville. Käyttäjällä ei ole oikeutta muodostaa verkkopalvelusta tai sen osasta uutta teosta tai uutta palvelua.

Käyttäjällä on oikeus hyödyntää verkkopalvelua ja sen osia yksityiseen käyttöön sekä valmistaa verkkopalvelun osasta muutama kappale omaan käyttöön, opiskeluun, yksityiseen tutkimustoimintaan tai ilman kaupallisia tavoitteita tapahtuvaan harrastustoimintaan. Käyttäjällä on oikeus käyttää verkkopalvelua ammatillisen tiedon hankkimiseen muuhun kuin yrityksen toimintaan suoranaisesti liittyvän määrätyn toimenpiteen suorittamiseksi, kuten tuotteen valmistamiseksi tai julkaisutoimintaan tai muuhun kaupalliseen tarkoitukseen. Käyttäjällä on oikeus käyttää verkkopalvelua tai sen osaa viranomaisen tai yrityksen suoranaisesti omassa toiminnassa, esimerkiksi sisäinen tiedotuskäyttö, tiedostojen ylläpito, koulutuskäyttö ja esitelmöinti.

Verkkopalvelu on käyttäjän käytettävissä lähtökohtaisesti 24 tuntia vuorokaudessa. Käyttäjä ottaa verkkopalveluun yhteyden verkkoselaimella.

Käyttäjä on korvausvelvollinen Esa Digital Oy:lle ja suoraan muille tahoille mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- tai sopimuksenvastaisista toimistaan.

4. Henkilötietojen käyttö

Henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä menetellään henkilötietolain edellyttämällä tavalla.  Käyttäjän antamia yhteystietoja (kuten sähköpostiosoitetta ja/tai matkapuhelinnumeroa) ei käytetä tai luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin ilman käyttäjän antamaa nimenomaista suostumusta. Henkilötietolain tarkoittama rekisteriseloste on nähtävissä verkkopalvelussa sekä Mediatalo ESAn asiakaspalvelupisteessä, Ilmarisentie 7, 15200 LAHTI. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina em. osoitteeseen tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.


Arkaluontoiset tiedot

Esa Digital Oy ei kerää eikä käsittele henkilötietolain tarkoittamia käyttäjän arkaluonteisia henkilötietoja.


Privacy policy

Palvelun sisällön käytön seuraamiseksi käyttäjän tietokoneelle saatetaan ajoittain siirtää ns. evästeitä ("cookies"). Evästeillä kerätään tietoja siitä, miten ja milloin palvelua käytetään. Tietojen avulla palvelua kehitetään edelleen käyttäjää paremmin palvelevaksi. Lisäksi tietoja hyödynnetään palvelun kävijämäärien seurannassa Esa Digital Oy:n ja sen yhteistyökumppaneiden toimesta. Evästeillä kerättävillä tiedoilla ei tunnisteta yksittäistä käyttäjää.


Tietoturva

Kaikki kerätyt tiedot säilytetään luottamuksellisina. Esa Digital Oy pyrkii erilaisin teknisin toimenpitein ja niitä edelleen kehittämällä estämään ja minimoimaan uhkat koskien luvatonta pääsyä tietoihin, niiden väärinkäyttöä sekä mahdollista epätarkkuutta.

Asiakas on tietoinen siitä, että avoimen tietoverkon käyttö sisältää tietoturvallisuusriskin. Esa Digital Oy pyrkii järjestämään tietojärjestelmiensä tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiin.

Esa Digital  Oy ei vastaa asiakkaan tietoturvallisuudesta palvelua käytettäessä. Asiakas vastaa itse palvelun käytössä tarvitsemiensa tietokoneiden, tietojärjestelmien, lähiverkon tai muiden vastaavien laitteiden tai järjestelmien suojauksesta ja tietoturvasta.

5. Käyttökatkot

Käyttökatkot ovat mahdollisia huollon, liiallisen kuormituksen tai muun syyn vuoksi. Esa Digital Oy pyrkii informoimaan käyttökatkoista, vaikka se tai sen lisenssinantajat eivät vastaa mahdollisista käyttökatkojen aiheuttamista katoamisista tai keskeytyksistä verkkopalveluun tai sen osaan. Mikäli maksullinen palvelu keskeytyy Esa Digital Oy johtuvasta syystä yli vuorokauden ajaksi, asiakkaan tulee reklamoida keskeytyksestä Esa Digital Oy:n asiakaspalveluun. Esa Digital Oy:llä ei ole vastuuta verkkopalvelussa olevista keskeytyksistä eikä Esa Digital Oy korvaa asiakkaalle verkkopalvelun keskeytyksestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia tai välillisiä vahinkoja.

6. Käyttöehtojen muutokset

Esa Digital Oy:llä on oikeus muuttaa käyttöehtoja. Vähäisistä käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan verkkopalvelussa tai muulla vastaavalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana. Olennaisista käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan verkkopalvelussa.

 7. Ylivoimainen este

Työtaistelu, pommiräjähdys, tulipalo, luonnonkatastrofi, tietoliikennehäiriö, viranomaisen määräys tai muu osapuolista riippumaton ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa sopijaosapuolen noudattamasta tämän sopimuksen velvoitteita esteen keston ja kohtuullisen ajan esteen poistumisen jälkeen, kunnes velvoitteiden täyttämisen edellytykset pystytään palauttamaan.

8. Erimielisyydet

Esa Digital Oy:n ja asiakkaan väliset mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovintoon, riita ratkaistaan Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa Lahdessa.

9. Käyttöoikeuden siirto

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää palvelun käyttöoikeutta kolmannelle ilman Esa Digital Oy:n etukäteistä kirjallista suostumusta. Esa Digital Oy:llä on oikeus siirtää palvelu ja sen ylläpitäminen sekä siihen liittyvät asiakkuudet kolmannelle ilmoittamalla siitä asiakkaalle. Esa Digital Oy:n kanssa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle tapahtuvasta siirrosta Esa Digital Oy:n ei kuitenkaan tarvitse erikseen ilmoittaa.

10. Asiakkaan vakuutus

Asiakas vakuuttaa tutustuneensa käyttöehtoihin ja muihin mahdollisiin palvelua koskeviin erityisehtoihin. Asiakas sitoutuu kaikilta osin noudattamaan palvelujen käytössä edellä mainittuja ehtoja.